Algemene voorwaarden

Pronoweb.be organiseert een gratis wedstrijd, "Pronoweb" ("de Wedstrijd"), op de website www.pronoweb.be ("de Website"). De Wedstrijd heeft betrekking op alle voetbalwedstrijden van de Jupiler Pro League van het seizoen 2024-2025 en loopt tot 31 mei 2019 om middernacht.

De deelname aan deze Wedstrijd is gratis.

1. Deelnemers

1.1. De deelname aan de Wedstrijd staat open voor alle personen die hun vaste woonplaats in België hebben.

1.2. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de aanvaarding en goedkeuring van de algemene voorwaarden door de deelnemer(s).

1.3. Volgende personen hebben wel het recht om deel te nemen aan het spel, maar komen niet in aanmerking voor het winnen van eventuele prijzen: (i) personen die een directe of indirecte juridische band hebben met Pronoweb of met een van de ondernemingen die meewerken aan de organisatie of promotie van de Wedstrijd, (ii) personen die een directe band hebben met voormelde personen (ouders, ascendenten en descendenten, echtgenoten, broers en zussen).

2. Registratie

2.1. Om geldig aan de wedstrijd te kunnen deelnemen moet de deelnemer ("de Deelnemer") het deelnameformulier op de Website volledig en correct invullen om aldus een account ("Account") aan te maken. Elke andere vorm van deelname aan de Wedstrijd wordt niet in aanmerking genomen. De deelname is slechts geldig wanneer alle gevraagde gegevens correct ingevuld zijn. Elke deelname die foute of onvolledige gegevens bevat zal uitgesloten worden en kan geen kans maken op een prijs.

2.2. De account van een deelnemer staat op naam van de Deelnemer die deze heeft aangemaakt. Een account kan niet overgedragen worden naar een andere persoon. Het is niet toegelaten om de persoonlijke logingegevens aan iemand anders door te geven.

3. Aantal deelnames

3.1. Iedere natuurlijke persoon mag slechts met één (1) account deelnemen aan de Wedstrijd. Wanneer blijkt dat een persoon toch meer dan één account beheert, bijvoorbeeld door gebruik van verscheidene e-mailadressen, registraties of identiteiten of enig ander middel met als doel meerdere keren deel te nemen, heeft Pronoweb het recht om alle betrokken accounts te schrappen, en vervalt het recht van de deelnemer op eventuele prijzen.

3.2. Pronoweb heeft het recht om de naleving van deze regel te controleren door een historiek van de bezoeken van iedere gebruiker bij te houden (waaronder, maar niet gelimiteerd tot, IP-adressen en het gebruik van cookies).

3.3. Het is toegelaten dat verscheidene leden van één gezin aan de Wedstrijd deelnemen, zelfs wanneer zij gebruik maken van dezelfde computer, tablet, smartphone, internetverbinding of IP-adres. Wanneer uit de historiek van de bezoeken echter blijkt dat in de praktijk meermaals deze accounts beheerd worden door één enkele persoon, zal dit gelijkgesteld worden aan een inbreuk op artikel 1.3 en heeft Pronoweb bijgevolg het recht om deze deelnames te schrappen.

3.4. Het is niet toegelaten om gebruik te maken van een proxy-server of een dienst die IP-adressen anonymiseert of camoufleert om de website te bezoeken. Als een Deelnemer meermaals gebruik maakt van een dergelijk hulpmiddel om zijn voorspellingen in te geven, heeft Pronoweb het recht om alle zijn account te schrappen, en vervalt het recht van de deelnemer op eventuele prijzen.

3.5. Pronoweb oordeelt onafhankelijk over het correct naleven van artikels 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4. Tegen beslissingen over uitsluiting op basis van deze regels is geen beroep mogelijk, en er wordt niet over gecorrespondeerd.

4. Het spel

4.1. De Wedstrijd loopt van 1 juli 2018 0.01 uur tot 31 mei 2019 om middernacht (beide dagen inbegrepen).

4.2. Deelname aan de Wedstrijd kan zowel individueel als per team.

4.3. Individuele deelname verloopt als volgt:

De Wedstrijd bestaat uit 40 opeenvolgende speeldagen van de Jupiler Pro League, met name:

 • De 30 speeldagen van de reguliere competitie
 • De 10 speeldagen van playoff 1, 2A en 2B.

De barragewedstrijden tussen de winnaars van playoff 2A en 2B, en tussen winnaar van playoff 2 en de 4de van playoff 1 maken geen deel uit van de Wedstrijd. Ook bekerwedstrijden, Europese competities en vriendschappelijke wedstrijden maken geen deel uit van de wedstrijd.

Deelnemers aan de Wedstrijd kunnen tijdens elke Speelronde punten verzamelen door een pronostiek uit te brengen op de Jupiler Pro League voetbalwedstrijden via de Website. Punten worden als volgt toegekend:

 • Als je niet de juiste uitslag hebt voorspeld, maar je hebt wel de juiste ploeg laten winnen (of terecht een gelijkspel voorspeld), dan verdien je 1 punt.
 • Als je de volledig juiste uitslag hebt voorspeld, hangen je punten af van de score. In onderstaande tabel kan je het aantal punten aflezen.
  3 punten
  1-0 (0-1)
  2-0 (0-2)
  2-1 (1-2)
  1-1
  4 punten
  3-1 (1-3)
  3-0 (0-3)
  0-0
  5 punten
  2-2
  3-2 (2-3)
  6 punten
  4-0 (0-4)
  4-1 (1-4)
  7 punten
  De rest
 • Als je een volledig verkeerde uitslag hebt voorspeld, krijg je 0 punten.

4.4. Deelname per Team kan door zich aan te sluiten bij een Team of er zelf een op te richten. Een team bestaat uit minstens 3 en hoogstens 11 Deelnemers. Voor de puntenscore per Speelronde van het Team worden de beste 3 individuele resultaten van het Team opgeteld. De totale puntenscore voor het Eindklassement is de som van alle puntenscores per Speelronde. Een Deelnemer kan deel uitmaken van maximaal 2 Teams.

De deelnemer kan ook na de start van de competitie nog aansluiten bij een team, maar de individuele resultaten die hij eventueel daarvóór behaald heeft, tellen niet mee voor de dag- of totaalscores. Pas vanaf de eerste volledige speeldag na de aansluiting tellen zijn resultaten mee.

Deelnemers die 3 opeenvolgende speeldagen geen pronostieken hebben ingevuld worden automatisch verwijderd uit een team. Zij kunnen uiteraard nog wel individueel meespelen, en eventueel later terug aansluiten als er nog een plaats vrij is in het team. Deelnemers kunnen ook zelf beslissen om een team te verlaten.

5. De klassementen

5.1. Individueel. Iedere deelnemer strijdt mee voor de drie individuele klassementen.

5.1.1. Voor elk van de 30 speeldagen van de reguliere competitie en de 10 speeldagen van de playoffs wordt een Dagklassement opgemaakt. Elke week is er een individuele winnaar.

5.1.2. De punten van de verschillende speeldagen vormen opgeteld het Totaalklassement. De speler die op het einde van de competitie het hoogste aantal punten achter zijn of haar naam heeft staan, is eindwinnaar van de Wedstrijd.

5.1.3. Voor het superklassement worden de beste 10 dagscores van de deelnemers samengeteld. De speler die op het einde van de competitie het hoogste totaal heeft wint het Superklassement.

5.2. Teams. Ieder team strijdt mee voor de twee teamklassementen.

5.2.1. Elke speeldag wordt een Dagklassement van de teams opgesteld. De punten van elk team worden gevormd door de som van de beste 3 individuele resultaten van leden van het team.

5.2.2. Het Totaalklassement van de teams wordt gevormd door optelling van alle dagresultaten van de respectievelijke teams.

5.3. Regels bij gelijke punten.

5.3.1. Indien er op het einde van het seizoen 2 of meer Deelnemers met gelijke punten op de prijswinnende plaatsen van het individuele Totaalklassement staan, gelden volgende regels om het onderscheid te maken tussen de respectievelijke Deelnemers. In die volgorde, tot er een onderscheid is.
a) De hoogste plaats gaat naar de Deelnemer met het hoogste aantal volledig juist voorspelde scores, samengeteld over alle speeldagen.
b) Indien dat geen winnaar oplevert, gaat de hoogste plaats naar de Deelnemer met het hoogste aantal juist voorspelde uitslagen (juiste winnaar of gelijkspel).
c) Indien dat geen winnaar oplevert, gaat de hoogste plaats naar de Deelnemer met de hoogste dagscore voor de 40ste speeldag
d) Indien dat geen winnaar oplevert, gaat de hoogste plaats naar de Deelnemer met de hoogste dagscore voor de 39ste speeldag, en zo verder naar de 1ste speeldag tot er een winnaar is.
e) Indien dat geen winnaar oplevert, gaat de hoogste plaats naar de Deelnemer die als eerste inschreef.

5.3.2. Indien er op het einde van het seizoen 2 of meer Deelnemers met gelijke punten op de prijswinnende plaatsen van het individuele Superklassement staan, gelden volgende regels om het onderscheid te maken tussen de respectievelijke Deelnemers. In die volgorde, tot er een onderscheid is.
a) Van elk van de respectievelijke spelers wordt het beste resultaat in de Dagklassementen in rekening genomen ("de Topdagscore"). De hoogste plaats gaat naar de Deelnemer met de beste Topdagscore.
b) Indien dat geen winnaar oplevert, gaat de hoogste plaats naar de Deelnemer met de op 1 na beste dagscore.
c) Indien dat geen winnaar oplevert, gaat de hoogste plaats naar de Deelnemer met de op 2 na beste dagscore, en zo verder tot de op 39 na beste dagscore.
d) Indien dat geen winnaar oplevert, gaat de hoogste plaats naar de Deelnemer met de beste totaalscore.
e) Indien dat geen winnaar oplevert, gaat de hoogste plaats naar de Deelnemer die als eerste inschreef.

5.3.3. Indien er na een speeldag 2 of meer Deelnemers met gelijke punten op de prijswinnende plaatsen van het individuele Dagklassement staan, gelden volgende regels om het onderscheid te maken tussen de respectievelijke Deelnemers. In die volgorde, tot er een onderscheid is.
a) De hoogste plaats gaat naar de Deelnemer met het hoogste aantal volledig juist voorspelde scores op die speeldag.
b) Indien dat geen winnaar oplevert, gaat de hoogste plaats naar de Deelnemer met het hoogste aantal juist voorspelde uitslagen (juiste winnaar of gelijkspel) op die speeldag. c) Indien dat geen winnaar oplevert, gaat de hoogste plaats naar de Deelnemer de het meeste risico heeft genomen bij zijn of haar pronostieken van die speeldag. Het risico wordt bepaald door de som van de mogelijke scores die de voorspellingen zouden hebben opgeleverd als ze allemaal juist zouden zijn. Deze som wordt tussen haakjes weergegeven op de pagina Mijn Prono. d) Indien dat geen winnaar oplevert, gaat de hoogste plaats naar de Deelnemer die op dat moment bovenaan staat in het totaalklassement. e) Indien dat geen winnaar oplevert, gaat de hoogste plaats naar de Deelnemer die als eerste inschreef.

5.3.4. Indien er voor een van de teamklassementen 2 of meer Teams met gelijke punten op de prijswinnende plaatsen staan, gaat de hoogste plaats naar het Team waarvan de beste scorende individuele Deelnemer op de hoogste plaats staat in het overeenkomstige individuele klassement.

6. De prijzen

6.1. Voor het seizoen 2024-2025 zullen geen prijzen worden uitgereikt.

7.Aansprakelijkheid

7.1.Pronoweb behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van Pronoweb op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande verwittiging de organisatie van de Wedstrijd te wijzigen, de Wedstrijd te schorsen of stop te zetten. Dergelijke gevallen van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden omvatten, maar beperken zich niet tot, de slechte werking van het internet en om het even welk probleem met het telecommunicatienetwerk, de computers, de internet providers, de servers, mogelijke virussen, hacking en cracking activiteiten, technische mankementen, wettelijke verplichtingen die uitvoerende kracht hebben of nieuwe wetgeving.

7.2. Elke poging tot fraude, andere illegale handelingen of misbruik wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk -of spelfouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege Pronoweb.

7.3. Wanneer de Wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt Pronoweb zich het recht voor om voor de geleden schade schadevergoeding te vorderen.

7.4. Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kan Pronoweb, noch zijn personeel, noch enige derde waarop hij voor de organisatie van de Wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de Winnaars en het al of niet toewijzen van prijzen. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Wedstrijd, zoals vermeld in het vorige lid.

8. Verwerking van persoonsgegevens

8.1. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, in de zin van artikel 1, § 4 van de Wet van 8 december 1992, is Pronoweb.

8.2. Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privacy en de bepalingen van de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, deelt Pronoweb de Deelnemers mee dat hun persoonsgegevens uitsluitend in de databanken van Pronoweb opgeslagen en bewaard zullen worden.

8.3. De persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt om het goede verloop van de Wedstrijd te verzekeren, en in het bijzonder om op een efficiënte manier en binnen de gestelde termijnen de Deelnemers te kunnen contacteren en hen desgevallend prijzen uit te reiken.

8.4. Wanneer de Deelnemer zich op het inschrijvingsformulier uitdrukkelijk akkoord verklaart met het gebruik van zijn gegevens voor marketingdoeleinden (zoals bijvoorbeeld het ontvangen van e-mails en SMS met informatie over de producten en diensten van Pronoweb), dan mag Pronoweb deze gegevens eveneens voor dergelijke marketingdoeleinden aanwenden. De Deelnemer heeft het recht om zijn toestemming op elk ogenblik in te trekken. Daarvoor dient de Deelnemer Pronoweb te contacteren op pronoweb@pronoweb.be.

8.5. Elke Deelnemer beschikt over een recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van zijn gegevens. Daarvoor dient de Deelnemer Pronoweb te contacteren op pronoweb@pronoweb.be.

9. Aanvaarding

9.1. De deelneming aan de Wedstrijd houdt een automatische, volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement in. Elke Deelnemer wordt verondersteld de inhoud van dit reglement volledig gelezen, begrepen en aanvaard te hebben. Elke inbreuk op dit wedstrijdreglement houdt de uitsluiting van de inbreukmakende deelnemer in.

10. Betwisting

10.1. De uitkomst van de Wedstrijd is onherroepelijk en bindend.

10.2. Indien door een beslissing van de KBVB de uitslag van een wedstrijd in de Jupiler Pro League aangepast wordt nadat de Speeldag- of Eindklassementen reeds opgesteld zijn, blijft in het kader van de Wedstrijd de oorspronkelijke uitslag behouden. Indien kort na een wedstrijd in de Jupiler Pro League duidelijk wordt dat de uitslag misschien niet de definitieve is, wordt gewacht op duidelijkheid bij het toekennen van de punten. Als aan een van de ploegen een forfaitoverwinning wordt toegekend telt de wedstrijd NIET mee. Ook als een ploeg al vóór de wedstrijd forfait geeft telt de score niet mee. In alle andere uitzonderlijke gevallen probeert Pronoweb een zo eerlijk mogelijke beslissing te nemen. De beslissing van Pronoweb is definitief.

10.3. Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is ontstaan of op redelijke wijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan Pronoweb via pronoweb@pronoweb.be tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.

10.4. In geval van discussie of klacht omtrent de toepassing of de interpretatie van het huidige wedstrijdreglement, verplichten de deelnemers zich ertoe in samenspraak met Pronoweb en binnen de door Pronoweb voorgestelde grenzen te zoeken naar een minnelijke regeling. Pronoweb heeft in ieder geval het laatste woord bij elke discussie omtrent de interpretatie en de toepassing van huidig wedstrijdreglement.

10.5. Als de website van Pronoweb onbereikbaar zou zijn en een deelnemer daardoor niet in staat is om een pronostiek in te geven, dan kan deze bij uitzondering ook worden doorgeven door een e-mail te sturen naar pronoweb@pronoweb.be met daarin de gebruikersnaam en de voorspelling(en). E-mails die ons bereiken vóór aanvang van een wedstrijd worden in aanmerking genomen.
Ook indien de website een tijdlang onbereikbaar is geweest, kan dit nooit een reden zijn om een wedstrijd of speeldag niet te laten meetellen, aangezien er in dat geval altijd nog de mogelijkheid is om via e-mail pronostieken door te geven.

11. Deelbaarheid en bevoegdheid

11.1. Wanneer een van de bepalingen van dit wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit wedstrijdreglement onverkort gelden.

11.2. Het Belgisch recht is van toepassing. Bij elk geschil, en de hoven en rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd.